.::. کاراته .::. .::. کان ذن ریو .::. .::. یزد .::. .::. تفت .::. .::.  مربیان  .::. .::.  قهرمانان  .::. .::. تصاویر .::. .::.  مطبوعات .::. .::. تماس با ما .::.

 
     

 

داوران کاراته شهرستان عبارتند از:

  • سن سی شبانی    RA کومیته و JA کاتا

  • سن سی نبی زاده  RC  کومیته و  JC  کاتا

  • محمد رضا آیتی زاده  JC  کومیته

 

     
    سن سی شبانی    
   

سن سی نبی زاده

   
    محمد رضا آیتی زاده