.::. کاراته .::. .::. کان ذن ریو .::. .::. یزد .::. .::. تفت .::. .::. داوران .::. .::.  قهرمانان  .::. .::. تصاویر .::. .::.  مطبوعات .::. .::. تماس با ما .::.

 

 

مربیان کاراته باشگاه های کان ذن شهرستان تفت:

  • سن سی شبانی درجه 3 ملی

  • سن سی نبی زاده درجه 3 ملی